To content

Coordination Office (TU Dortmund University)

Katharina Goldack

AG Bayer
TU Dortmund University
Otto-Hahn-Str. 4a
44227 Dortmund, Germany

Tel: +49 231 755 2041
Mail: katharina.goldacktu-dortmundde